Apec reward | แลกสินค้าได้หลากหลายชนิด

การจัดส่งของรางวัล

* APAC-Reward.com จะจัดส่งข้อมูลการแลกของรางวัล ให้กับบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายต่างๆ เพื่อส่งสินค้าให้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ โดยท่านจะได้รับของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ

* APAC-Reward.com ขอสงวนสิทธิ์ สินค้าที่จัดส่งไปแล้ว ไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณีใดๆ